Regulamin korzystania z apartamentów firmy Apartamenty Warszawa s.c. - www.rentflat.pl

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu, służącemu zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości.

 • Apartament wynajmowany jest na doby.
 • Doba w apartamencie trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.
 • Jeśli w chwili wynajmowania apartamentu nie został przez Gościa określony czas pobytu, przyjmuje się, że apartament został wynajęty na okres jednej doby.
 • W przypadku wyrażenia przez Gościa chęci przedłużenia pobytu ponad okres ustalony w chwili wynajęcia, Gość powinien zgłosić to do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu.
 • Życzenia przedłużenia pobytu zostaną uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.
 • Apartamenty Warszawa s.c świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich na numer tel.+48 22 465 91 35 w godzinach 10:00 – 22:00. Umożliwi to jak najszybszą reakcję.
 • Apartamenty Warszawa s.c zobowiązuje się zapewnić Gościom:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę
  • sprzątanie apartamentu oraz wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie
 • Apartamenty Warszawa s.c nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z naszych usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 • W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, zawiadomić o tym firmę / tel. +48 22 465 91 35 /
 • Apartamenty Warszawa s.c zastrzega sobie ograniczoną odpowiedzialność w przypadku utraty lub uszkodzenia: pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności oraz przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 • Apartamenty Warszawa s.c nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu albo innych pojazdów należących do Gości.
 • Gość apartamentu ponosi odpowiedzialność materialną oraz cywilno-prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia oraz zniszczenia: przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w apartamencie, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 • Każdorazowo opuszczając apartament należy sprawdzić czy drzwi zostały zamknięte.
 • Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet w przypadku gdy okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę jeszcze nie upłynął.
 • Osoby niezameldowane w apartamencie mogą w nim przebywać od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 • W apartamentach obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 • W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz organizowania imprez.
 • W przypadku nie przestrzegania zakazu organizowania imprezy w apartamencie, Apartamenty Warszawa s.c. zastrzegają sobie prawo nałożenia kary w wysokości 1000zł
 • W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 • W przypadku nie przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych w apartamencie, Apartamenty Warszawa s.c. zastrzegają sobie prawo nałożenia kary w wysokości 500zł
 • Gość zobowiązuje się użytkować apartament oraz znajdujące się w nim wyposażenie będą użytkowane z dbałością o ich stan techniczny i sanitarny, w sposób nie przekraczający normalnego zużycia, wynikającego z bieżącej eksploatacji.
 • Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie w apartamentach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących ich wyposażenia.
 • Apartamenty Warszawa s.c zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w wynajmowanym apartamencie, szkodę na osobie Gości lub pracowników, zakłócił spokój mieszkańców lub funkcjonowanie firmy.

Życzymy miłego pobytu.

Z poważaniem

Apartamenty Warszawa s.c